“บ้านปลอดโรค-คนปลอดภัย” • คุณภาพชีวิต ร่วมสร้างสังคมไทยให้มีสุขภาพดี โรคที่ติดต่อหลายชนิดในกลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคไข้หวัดธรรมดา โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1) โรคไข้หวัดนก เป็นต้น เชื้อไวรัสจะติดต่อโดยการได้รับละอองฝอยจากการไอจามของผู้ป่วยเข้าสู่ร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันโรคอ่อนแอที่ไปคลุกคลีสัมผัสใกล้ชิด (ใกล้กว่าสามฟุตหรือประมาณหนึ่งเมตร) กับผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อโรค (ระยะแพร่เชื้อคือ 1 วัน ก่อนผู้ป่วยมีอาการและระหว่างมีไข้ ไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ