จ่ายแพงกว่าทำไม? : ปรับระบบงาน VS ปรับคน คานอันเดียวค้ำบ้านไม่ได้ ท่านจะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวได้อย่างไร…วรรณฤดีเอ่ยถาม “หรือฉันจะลดพนักงานลง จะได้ลดค่าใช้จ่ายเพราะช่วงนี้ออเดอร์ก็ไม่ค่อยมีมากเท่าไร” ขณะที่กำลังอ่านข่าว ปรับครม. สุรยุทธ์ กุศโลบายสร้างผลงาน “ท่านนายกฯ ปรับครม.เน้นที่เพิ่มคนให้พอเพียงกับงานที่มาก” ยุทธศักดิ์วิเคราะห์ “พูดอีกอย่างก็คือ กำลังความสามารถของทีมงานควรให้สมดุลกับภาระงานในความรับผิดชอบนั่นเอง” ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสอนเราว่าภูมิคุ้มกันที่ดีในองค์การก็คือคนและระบบงานที่สอดคล้องส่งเสริมกันจะช่วยให้องค์การปรับตัวและอยู่รอดได้ท่ามกลางปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับระบบงานใหม่ (Work redesign) เป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การเพื่อความอยู่รอด เป็นวิธีที่ช่วยรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าไว้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องลดขนาดองค์การ (Downsizing) โดยปรับคนออก