ประเมินเพื่อปรับปรุง วันที่ : 18 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานวันนี้ การ “ประเมิน” ผลลัพธ์ของเวลาที่ได้ใช้ไป เป็นขั้นตอนสำคัญอันดับสุดท้ายที่จำเป็นต้องทำ หากต้องการเป็นนักบริหารเวลาที่ประสบความสำเร็จ การประเมินผลทำให้มองเห็นชัดเจนขึ้นว่า เวลาที่ใช้ไปนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีข้อบกพร่องผิดพลาดในจุดใดบ้าง และควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรบ้างในการวางแผนการใช้เวลาในครั้งต่อไป ประเมินความสำเร็จ-ล้มเหลว ประเมินดูว่าแผนการใช้เวลาที่วางไว้นั้นสามารถทำได้จริงมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากแผนงานในแต่ละวันว่า มีกิจกรรมใดที่เราสำเร็จตามที่วางไว้ กิจกรรมใดที่ทำแล้วแต่ยังไม่สำเร็จ กิจกรรมใดที่ไม่ได้ทำเลย เพื่อค้นหาสาเหตุว่า เพราะเหตุใดแผนการใช้เวลาที่เราตั้งไว้จึงประสบผลสำเร็จหรือไม่ประสบผลสำเร็จ จะหาทางป้องกัน หรือจะพัฒนาปรับปรุงตารางเวลาต่อไปอย่างไรบ้าง