AEC : กรมพัฒนาฝีมือแรงงานติวเข้มยกระดับแรงงานไทยรับ AEC กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมอบหมายสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดบรรยายกรณีศึกษาการเปิดเสรีการค้า ภาคบริการ โอกาสและความอยู่รอดของแรงงานไทย เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นร่างแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (2556-2558) นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงแรงงาน ในการดำเนินภารกิจเตรียมความพร้อมด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยให้มีมาตรฐานทัดเทียมเป็นที่ยอมรับของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล่าสุดทางกรมฯ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับ (พ.ศ. 2556-2558) จากผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นกิจกรรมภายใต้ “โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ