ถึงเวลาปฏิรูประบบสหกรณ์ ในสถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเปิดเสรีมากขึ้น บทบาทภาคเอกชนทวีความสำคัญมากขึ้น โรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้า การเงิน และบริการที่ทันสมัยได้แพร่ขยายมากขึ้น และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ระบบสหกรณ์จึงถูกคุกคามจากการแข่งขันของภาคธุรกิจ             ที่ผ่านมาบทบาทของสหกรณ์ลดน้อยถอยลง แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปี พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้รัฐบาลให้การส่งเสริมระบบสหกรณ์ แต่รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ใคร่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสหกรณ์มากนัก             การที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกำหนดให้รัฐบาลส่งเสริมระบบสหกรณ์เช่นเดียวกันจึงไม่ได้เป็นหลักประกันว่า ระบบสหกรณ์จะได้รับความสนใจจากฝ่ายรัฐบาล ดังนั้น ระบบสหกรณ์จึงจำเป็นต้องเร่งปรับตัวและพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันกับภาคธุรกิจอื่น ๆ ได้ โดยผมขอเสนอแนวทางปฏิรูประบบสหกรณ์ดังนี้               ทำให้สหกรณ์เป็นกระแสหลักของการพัฒนาประเทศ โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งและอำนาจต่อรองของกระบวนการสหกรณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับนักการเมือง