บุญเกียรติ โชควัฒนา “กับแนวความคิดที่ไม่เคยหยุดนิ่ง” โดย ….พรเทพ สิงห์ธวัช : 1/9/46 สืบเนื่องมาจากการเขียนและถ่ายทอดเรื่องราวของนายห้างเทียม โชควัฒนา ในอัตตชีวิตประวัติของท่านบางส่วน กับแนวความคิดและชีวิตการทำงานของท่าน …สิ่งที่เกี่ยวเนื่อง …สิ่งที่ผูกพัน…สิ่งที่เป็นมรดกทางแนวความคิดที่ถูกปลูกฝัง, ถูกถ่ายทอดทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม บุคคลที่อดจะกล่าวถึงไม่ได้คือ “คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา” บุตรชายคนที่ 8 ของนายห้างเทียม ที่เป็นเจนเนอเรชั่นใหม่ที่ก้าวมาสู่ยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ทางการค้า ทางธุรกิจที่เป็นสากลมากยิ่งขึ้น จากประสบการณ์ที่ถูกถ่ายทอด กับกาลเวลาที่ถูกสั่งสมอันยาวนาน และสภาพแวดล้อม ณ ปัจจุบัน