บุคลิกลักษณะ 20 ประการของการเป็นผู้นำ บุคลิกลักษณะ ของการเป็นผู้นำนั้น ถ้าจะกล่าวโดยละเอียดแล้ว ย่อมมีอยู่มากมาย แต่ในที่นี้เราจะนำมากล่าวเฉพาะที่สำคัญ ๆ และเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาและยึดถือเป็นแบบอย่างเท่านั้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้มีอยู่ด้วยกัน 20 ประการ คือ 1. ความรู้ (Knowledge) 2. ความกล้าหาญ (Courage) 3. ความเด็ดขาด (Decisiveness) 4. ความไม่เห็นแก่ตัว/เสียสละ (Unselfishness) 5. ความสงบเสงี่ยม