พัฒนาบุคลกรโลจิสติกส์อย่างไร? เพื่อการแข่งขันในทศวรรษหน้า Written by Administrator Friday, 20 June 2008 04:07 Sample image พัฒนาบุคลกรโลจิสติกส์อย่างไร? เพื่อการแข่งขันในทศวรรษหน้า Dr.Sitichai Farlangthong วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำได้ส่งผลกระทบทำให้ธุรกิจประสบกับปัญหาต่อการเติบโตและความอยู่รอดของธุรกิจ รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขัน นอกจากนี้ การเปิดเสรีทางการค้าที่เริ่มมีผลใช้เริ่มตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ทำให้หลายองค์กรธุรกิจเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมีศักยภาพขีดความสามารถในการผลักดันให้ธุรกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการบริหารจัดการโลจิสติกส์จะมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลต่าง ๆ คือ ผู้ผลิตวัตถุดิบ โรงงานแปรรูป ผู้ค้าส่ง