Tag: บัณฑิต

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์

สาเหตุบัณฑิตล้นตลาด: วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ วันที่ : 13 ธันวาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ปัญหาสำคัญของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทยที่หลายฝ่ายเป็นห่วงคือ ความไม่สอดคล้องระหว่างการผลิตบัณฑิตกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งหากไม่รีบแก้ไขหรือป้องกัน จะส่งผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ใช้การปล่อยให้กลไกตลาดทำงาน โดยผลักดันให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบ และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งการใช้กลไกตลาดในการจัดการศึกษา อาจไม่สามารถแก้ปัญหาการผลิตบัณฑิตที่ไม่ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ดังนี้ ปัญหาด้านคุณสมบัติของตลาด ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลตลาดแรงงาน การขาดระบบข้อมูลด้านตลาดแรงงานที่ดี ทั้ง ๆ ที่มีตำแหน่งงานรองรับ
Read More

บัณฑิตที่ธุรกิจปรารถนา

บัณฑิตที่ธุรกิจปรารถนา Money Time : เสถียร ตันธนะสฤษดิ์ กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2552 คราวนี้ขออนุญาตชวนคุยกันเรื่องนอกกรอบของเราสักเล็กน้อยนะครับ ประจวบกับการที่ผมได้มีโอกาสไปบรรยายให้กับกลุ่มนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาและสมัครมาเข้าโครงการนักลงทุนรุ่นเยาว์ของธนาคารทหารไทย หัวข้อการบรรยายก็ยังเป็นหัวข้อที่ผู้จัดการโครงการเห็นว่าผมมีความถนัดอยู่ แต่สิ่งที่จะเล่าในครั้งนี้ จะมุ่งประเด็นไปที่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษานั้นมีความตรงใจและ “โดน” กับสิ่งที่ธุรกิจต้องการมากน้อยแค่ไหน จากประสบการณ์ของผม ซึ่งได้รับจากการไปบรรยายในสถาบันการศึกษาหลายแห่งในหลายปีที่ผ่านมา ประกอบกับการได้สัมผัสตัวตนของบัณฑิตที่มาสมัครงาน และผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ผมก็พอจะสรุปได้ว่าโรงเรียนที่ผลิตบัณฑิตต่างๆ ออกมาไม่สามารถสนองความต้องการของภาคธุรกิจได้เลย (ทั้งนี้ จากกลุ่มบัณฑิตที่จบมาทางด้านสังคมศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ และมาสมัครงานกับภาคการเงินที่ผมอยู่เท่านั้นนะครับ)
Read More