บริหารอุปสงค์สร้างประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน Source: โกศล ดีศีลธรรม การบริหารอุปสงค์ (Demand management) เป็นกระบวนการเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมการผลิตกับการ ตลาด ซึ่งครอบคลุมทรัพยากรที่เป็นปัจจัยนำเข้า (Input) และผลิตผล (Output) แต่เนื่องจากการบริหาร อุปสงค์เป็นปัจจัยภายนอกที่ขึ้นกับสภาวะตลาดและความต้องการของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือการ บริหารควบคุม ดังนั้นการบริหารอุปสงค์จึงเป็นปัจจัยที่มีบทบาทสนับสนุนการสร้างประสิทธิผลห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะ การตอบสนองระดับการให้บริการกับลูกค้า (Service level) และสร้างความหลากหลายในผลิตภัณฑ์ (Product customization) โดยทั่วไปกระบวนการกระจายสินค้าได้เริ่มจากลูกค้าออกคำสั่งซื้อเข้ามา และจบลงหลังจากได้จัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้า ดังนั้นระบบวางแผนความต้องการกระจายสินค้า