บริหารบุคลากรไร้พรมแดนแบบ Schlumberger ตามที่ได้เล่าให้ท่านผู้อ่านฟังว่า เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ชาวคณะศศินทร์ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์และนิสิตผู้ศึกษาวิชา Strategic Issues in HRM ในหลักสูตรปริญญาโทบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ไปเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายเรื่องกลยุทธ์ HR ของสองบริษัทที่ได้รับการยกย่องในประเทศไทยและในระดับโลกถึงความยอดเยี่ยมและมีประสิทธิภาพในการดูแลบุคลากรอันได้แก่ Minor Group และ Schlumberger Overseas S.A. นั้น ผู้เขียนได้เล่าถึงกลยุทธ์ HR ของ Minor Group ไปแล้ว ดังนั้นในครั้งนี้จะได้เล่าให้ฟังถึง