บริษัทที่สุดในดวงใจของลูกค้า คอลัมน์ แยบยลกลยุทธ์ โดย รศ.ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย teerayout@acc.chula.ac.th ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3986 (3186) ลูกค้าถือเป็นเสมือนหนึ่งกล่องดวงใจของกิจการที่จะต้องดูแลให้ดีที่สุด การสำรวจของบิสซิเนส วีก ได้จัดอันดับบริษัทที่บริการลูกค้า ยอดเยี่ยมไว้ ซึ่งน่าที่จะนำมาวิเคราะห์ และประยุกต์กับกิจการของเราต่อไปครับ เริ่มจากอันดับที่หนึ่ง