ระบบบริการเรียนรู้ถึงประตูที่พัก ปัจจุบัน มีคนกรุงฯ จำนวนไม่น้อยที่มีความจำกัดหรือไม่สะดวกเข้ารับบริการทางการศึกษาหรือระบบการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ใน กทม. เช่น กลุ่มผู้พิการ ซึ่งใน กทม. มีหลายหมื่นคน กลุ่มผู้สูงอายุที่อาจไม่สะดวกเดินทางและความไม่เอื้ออำนวยด้านกายภาพและสุขภาพ ปัจจุบันใน กทม. มีผู้สูงอายุมากกว่า 580,000 คน อีกทั้งรวมถึงกลุ่มคนที่มีระดับความสามารถในการมองเห็นที่ไม่เพียงพอต่อการอ่านหนังสือ. ผู้ที่ต้องอาศัยอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากต้องรักษาตัวหรือบำบัดฟื้นฟู ฯลฯ เช่น ตาบอด หรือมีการมองเห็นในระดับต่ำ ฯลฯ มีความสามารถทางกายภาพที่จำกัดอย่างถาวรหรือชั่วคราว ในการถือหรือเปิดหน้าหนังสือ