Tag: บรรษัทภิบาล

บรรษัทภิบาลวิถีแห่งความรุ่งเรือง

บรรษัทภิบาลวิถีแห่งความรุ่งเรือง Written by Administrator Thursday, 19 June 2008 10:22 ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เขียนได้จัดสัมมนาเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ในเรื่อง บรรษัทภิบาลวิถีแห่งการนำองค์กรสู่ความรุ่งเรือง โดยได้เรียนเชิญ ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องนี้มาบรรยาย ณ ห้องวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเนื้อหาสาระน่าจะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง จึงสรุปเนื้อหานำมาฝากท่านผู้อ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ดังนี้ คำว่า “บรรษัทภิบาล
Read More

บรรษัทภิบาล vs. บรรษัทบริบาล

บรรษัทภิบาล vs. บรรษัทบริบาล พอเพียงภิวัตน์ : พิพัฒน์ ยอดพฤติการ กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เมื่อกล่าวถึงคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ หลักการที่มักถูกอ้างถึงคือ ธรรมาภิบาลในธุรกิจ ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) หรือการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นหลักการเบื้องต้นที่มุ่งสร้างให้องค์กรมีความ “ดี” อันเป็นรากฐานแห่งความยั่งยืนของกิจการ นอกเหนือจากการบริหารกิจการ เพื่อให้องค์กรมีความ “เก่ง” และนำไปสู่การเจริญเติบโตของกิจการ
Read More