Tag: น.ส.3 ก

แบบพิมพ์ แบบฟอร์ม สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน (น.ส.3 ก.)

                                         สัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                                                                                                  ทำที่………………………………..….                                                                         วันที่ ……..เดือน…………………….…..พ.ศ………………                สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง………………………………………………………อายุ…..….ปี อยู่บ้านเลขที่……………ถนน………………………………ตำบล/แขวง……………………………. อำเภอ/เขต………………………………จังหวัด………….….………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่งกับ…………………….……..อายุ…..……ปี อยู่บ้านเลขที่………..……….… ถนน……………….………….ตำบล/แขวง……….….………………อำเภอ/เขต…….……….….…. จังหวัด…………….ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้จะซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้          ข้อ 1 ผู้จะซื้อตกลงจะซื้อและผู้จะขายตกลงจะขายที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.
Read More

เพิกถอนที่ดิน น.ส.3 ก

เพิกถอนที่ดิน น.ส. 3 ก เมื่อวานนี้ ได้มีสมาชิกจากจังหวัดกระบี่เข้ามาที่สำนักงานทนายคลายทุกข์ เพื่อขอปรึกษาปัญหากรณีที่ดินที่ตนเองครอบครองและทำประโยชน์อยู่ตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าและมีเอกสารการครอบครองและทำประโยชน์เป็น น.ส.2 หรือใบจอง ต่อมาได้มีประกาศจากทางจังหวัดว่า ที่ดินของสมาชิกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ เป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกเอกสารสิทธิ์ น.ส. 3 ก และทางราชการได้ และทางจังหวัดได้ออก น.ส.3 ก ไว้เพื่อแสดงกรรมสิทธิครอบครองที่ดินให้แก่สมาชิกไว้ถูกต้องแล้ว ต่อมา ทางราชการได้มีประกาศว่าที่ดินตำบลคลองยา อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ การออก น.ส.3 ก
Read More