น้ำ…ดื่มให้ลืม ‘โรค’ • อาหาร ครั้งละน้อย แต่บ่อยๆ ได้ประโยชน์ เพราะน้ำสำคัญ แพทย์สาธารณสุขคอยแนะนำอยู่เสมอให้ดื่มน้ำสะอาด แต่ดูเหมือนคำจำกัดความว่า “น้ำสะอาด” จะถูกตีความกันไปหลายเวอร์ชัน นายแพทย์พีรยศ ตรงสวัสดิ์ อธิบายว่าน้ำที่มนุษย์บริโภคกันบนโลกนี้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ น้ำเหนือพื้นดิน รวมทั้งน้ำที่ลอยอยู่ในอากาศ และน้ำในผิวดิน รวมถึงน้ำในดิน ก่อนที่จะบริโภค เราจำเป็นต้องพิจารณาความปลอดภัยเป็นอันดับแรก สำหรับน้ำเหนือดิน คงต้องเน้นกันที่สารพิษที่ลอยล่องบนท้องฟ้า ซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม ณ