นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา ภาษีอากรเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเลือกรูปแบบของการประกอบกิจการ นอกเหนือไปจากจำนวนผู้เข้าร่วมทุน ขนาดของเงินทุน ขนาดของกิจการ ประเภทของกิจการที่ประกอบ จำนวนผู้บริโภค วิธีการทางการตลาด รวมทั้งความน่าเชื่อถือ ในกรณีเลือกรูปแบบของการประกอบกิจการเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจว่า มีความแตกต่างไปจากการเลือกรูปแบบที่เป็นบุคคลธรรมดาอยู่หลายประเด็น อาทิ 1. ระบบบัญชี การประกอบธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดานั้น ถือได้ว่า ยังมีระบบบัญชีที่ไม่น่าเชื่อถือ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานไม่เป็นระบบแบบแผนที่ดี ดังนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี หรือพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยทั่วไปไม่กำหนดให้บุคคลธรรมดามีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจเลือกที่จะจัดทำบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วนตาม ความสมัครใจ ในขณะที่การประกอบธุรกิจในรูปบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน