นำเข้าคณาจารย์ต่างชาติ วันที่ : 31 มกราคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ผู้ที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการในมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกมีแนวโน้มเปิดการรับนักศึกษามากขึ้น แต่พบว่ามีมหาวิทยาลัยหลายแห่งประสบปัญหาการขาดอาจารย์และนักวิชาการที่มีคุณภาพสูง หรือมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ต่างพยายามหาทางออกโดยการดึงอาจารย์และนักวิชาการพิเศษจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาสอนและทำวิจัย โดยแนวโน้มหนึ่งคือการนำเข้าอาจารย์และนักวิชาการจากต่างประเทศ สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ข้อมูลจากนิตยสารไทม์ไฮเออร์ 15 มิถุนายน 2550พบว่า ปัจจุบันจำนวน 1 ใน 3