การใช้ โปรตีน บาร์โคด เพื่อการวินิจฉัยมะเร็งได้อย่างรวดเร็ว มะเร็งเป็นโรคร้ายที่รักษาได้ยากทั้งยังส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความเจ็บปวดทรมานเป็นอย่างมาก ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งมีหลากหลายวิธี ซึ่งการรักษาจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ การตรวจวินิจฉัยก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่ง การตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรก และทำการรักษาทันทีจะส่งผลให้การรักษาประสบความสำเร็จได้สูงมาก โดยที่ผู้ป่วยอาจไม่ต้องสูญเสียอวัยวะบริเวณที่เกิดมะเร็ง แต่การวินิจฉัยในปัจจุบันจะสามารถตรวจพบเซลล์มะเร็งก็มีการเจริญเป็นระยะหนึ่งแล้ว เนื่องจากการตรวจหาสารจากเซลล์มะเร็งนั้นจำเป็นจะต้องมีความเข้มข้นของสารจำนวนมากก่อนจึงจะสามารถตรวจพบได้ นักวิทยาศาสตร์จึง พยายามพัฒนาวิธีการที่จะสามารถตรวจได้ว่ามีเซลล์มะเร็งในร่างกายในระยะเริ่มแรก แม้จะมีความเข้มข้นของสารจากเซลล์มะเร็งในเลือดปริมาณน้อย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย North Western ได้พัฒนา บาร์โคดชีวภาพ หรือ Bio bar code ซึ่งทำจากทองคำอนุภาคนาโน กับสาย