TIFFA เจ้าภาพจัดการประชุมขนส่งระดับโลก FIATA 2010 Source: สุวิมล สิทธิไกรสร โอกาสที่ไทยจะแสดงศักยภาพการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของอาเซียน ประเทศไทยเตรียมจัดประชุมสหพันธ์ตัวแทนขนส่งและโลจิสติกส์นานาชาติ 2010 หรือ FIATA 2010 ที่กรุงเทพฯ เพื่อประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพต่อจากเมืองเจนีวา สวิสเซอร์แลนด์ โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (AOT) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งระหว่างประเทศไทย (Thai International Freight Forwarder Associations: