Tag: นักศึกษา สถาบันกวดวิชา

กวดวิชาลามถึงมหาวิทยาลัย

กวดวิชาลามถึงมหาวิทยาลัย วันที่ : 9 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาอัพเกรด การเรียนพิเศษหรือกวดวิชาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นกันจนชินตาในประเทศไทย ปรากฏการณ์นี้ยังเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษด้วย เนื่องจากนักเรียนอังกฤษที่มีอายุ16 ปีขึ้นไป ต้องสอบวัดความรู้ 2 ประเภท เพื่อนำผลสอบไปศึกษาต่อทั้งในระดับอาชีวศึกษาและมหาวิทยาลัย ได้แก่ การสอบวัดความรู้ GCSE (General Certificate of Secondary Education) สอบประมาณ 8-12
Read More

"นักศึกษา" กลุ่มลูกค้าใหม่ของสถาบันกวดวิชา

นักศึกษากลุ่มลูกค้าใหม่ของสถาบันกวดวิชา วันที่ : 28 เมษายน 2552 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ ผลสำรวจจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยรัฐหันมากวดวิชากันมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาเหตุสำคัญที่ส่งผลให้นักศึกษาหันไปเรียนเพิ่มจากสถาบันกวดวิชา คือ การวางรากฐานและการพัฒนาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จากการศึกษาขึ้นพื้นฐานยังไม่ดีพอ ประกอบกับระบบแอดมิชชั่นได้คัดกรองเอานักศึกษาที่ไม่มีความสามารถในการเรียนสาขาวิชานั้นจริง ๆ ซึ่งเป็นปัญหามากในคณะหรือสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม มีหลายมหาวิทยาลัยได้เห็นปัญหานี้และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องนี้ โดยหันมารับตรงมากขึ้น โดยเฉพาะในสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยชั้นนำบางแห่งได้เรียกร้องให้ปรับระบบการคัดเลือกใหม่ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Read More