Tag: นักบริหาร

นักบริหาร VS นักลงทุน

นักบริหาร VS นักลงทุน โลกในมุมมองของ VALUE INVESTOR : ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร กรุงเทพธุรกิจ วันอังคารที่ 05 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ผมเคยเป็นผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง และขณะนี้ผมเลิกเป็นผู้บริหาร และกลายเป็นนักลงทุนเต็มตัวมาได้หลายปีแล้ว เมื่อมองย้อนกลับไป ผมคิดว่าการเป็นนักบริหารนั้น ผมต้องมีคุณสมบัติ หรืออย่างน้อยต้องทำเป็นว่าผมมีคุณสมบัติหลายๆ อย่างที่แตกต่างจากการเป็นนักลงทุน เพื่อที่ว่าจะสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตการงานได้ดี ผมคงมีคุณสมบัติในการที่จะเป็นนักบริหารที่ดีไม่พอ ดังนั้นผมจึงเลือกที่จะเป็นนักลงทุนซึ่งผมคิดว่า ผมมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกว่า
Read More

'นักบริหารต้องลงมือทำเอง' ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต

‘นักบริหารต้องลงมือทำเอง’ ม.ล.จันทรจุฑา จันทรทัต ธุรกิจพาณิชยนาวี หรือการขนส่งทางเรือ ถือเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์ เพราะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางทะเล ซึ่งมีสัดส่วนกว่า 90% มีจุดเด่นในเรื่องต้นทุนที่ต่ำกว่าการขนส่งทางบกและทางอากาศ ที่สำคัญสามารถขนสินค้าได้ครั้งละจำนวนมาก หนึ่งในบริษัทเก่าแก่ที่ดำเนินธุรกิจนี้มายาวนานถึง 104 ปี และเป็นหนึ่งในผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน) คือ บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด(มหาชน) หรือ TTA ที่ประกาศปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พร้อมกับการเข้ามาของ ม.ล. จันทรจุฑา
Read More