เจ้าของที่ดิน นส.3 ได้แบ่งขายที่ดินของตนบางส่วนให้แก่ผู้ซื้อ โดยไม่ได้ทำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนการซื้อขาย ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่ได้ส่งมอบให้ผู้ซื้อเข้าครอบครองที่ดินที่ซื้อขาย ตั้งแต่วันซื้อขาย ต่อมาเจ้าของที่ดินได้นำที่ดิน นส.3 ทั้งแปลง ไปจดทะเบียนจำนองกับธนาคาร เพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ ที่เจ้าของที่ดินกู้ธนาคาร ธนาคารต้องตรวจดูหลักฐานทางทะเบียน นส.3 แล้วเห็นว่า ที่ดินเป็นของเจ้าของที่ดินแต่เพียงผู้เดียวและไม่มีภาระติดพันใด ๆ ทั้งสิ้น จึงยอมให้เจ้าของที่ดินกู้เงินและรับจำนองที่ดินดังกล่าว มีปัญหาว่า ผู้ซื้อจะได้เป็นเจ้าของที่ดินที่ซื้อมาหรือไม่ และธนาคารผู้รับจำนอง จะได้รับผลกระทบในส่วนของที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้แบ่งขายไปนั้นหรือไม่ ผู้ซื้อจะได้เป็นเจ้าของที่ดินที่ซื้อหรือไม่ จะต้องพิจารณาจากบทกฎหมายว่า การซื้อขายที่ดิน