นมสร้างชาติ กรุงเทพธุรกิจ วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 คนไทยดื่มนมน้อยอย่างน่าประหลาดใจ พอๆ กับการดื่มเหล้ามากอย่างน่าตกใจ ทั้งๆ ที่เราเป็นประเทศที่ผลิตน้ำนมดิบมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผมอยากให้คนไทยสนใจเรื่อง “นม” กันมากๆ เพราะหากไม่ดูแลกันดีๆ ภายในสิบปีข้างหน้า อาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคนมก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ในประเทศไทย ลูกหลานของเราก็ต้องกินนมผงละลายน้ำเหมือนกับในประเทศฟิลิปปินส์ (ที่นั่นกิจการโคนมล่มสลายไปแล้ว) สุขภาพของคนไทยจะได้รับผลกระทบเพิ่มมากขึ้น ทั้งขนาดรูปร่างและระดับสติปัญญา ซึ่งจะเป็นปัจจัยซ้ำเติมประเทศชาติหนักขึ้นไปอีก ปัญหาที่เห็นๆ กันในกิจการโคนมไทย เวลานี้ อาทิ ปัญหาคุณภาพนมโรงเรียน