AEC : วัวแดงกางแผนผุดโรงงานใหม่ขยายตลาด AEC นายนภดล ตันวิเชียร รักษาการผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค หรือ นมวัวแดง เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนสร้างโรงงานผลิตนมผง ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี คาดว่าจะเริ่มลงทุนในปี 2556 ใช้งบลงทุนประมาณ 1,000 ล้านบาท มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 3 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนลงทุนสร้างโรงงานผลิตนมยูเอชที แห่งที่