EXIM BANK รุกเรื่องโลจิสติกส์ เปิดบริการทางการเงินสำหรับธุรกิจบริการการส่งออก Source: กองบรรณาธิการ EXIM BANK เปิดบริการใหม่ “บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจบริการการส่งออก” สนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และสินเชื่อเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสินค้าส่งออกหวังลดต้นทุนทางอ้อมให้ผู้ผลิต-ผู้ส่งออก ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ถือเป็นตัวช่วยสำคัญในการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ให้กับผู้ผลิต ผู้ส่งออก การสนับสนุนด้านการเงินให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยผงาดแข่งขันกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ข้ามชาติได้ จึงเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ผลิต ผู้ส่งออกทางอ้อมให้สามารถใช้บริการด้านโลจิสติกส์ในราคาที่ต่ำ ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยด้วย ด้วยเหตุนี้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย หรือ EXIM BANK จึงหันมาให้ความสำคัญในการสนับสนุนสินเชื่อสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ และสินเชื่อเพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสินค้าส่งออก ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของห่วงโซ่อุปทานในการผลิต-ส่งออกสินค้า ภายใต้บริการใหม่ “บริการทางการเงินสำหรับธุรกิจบริการการส่งออก