Tag: ธนาคารต้นไม้

ธนาคารต้นไม้: เปลี่ยนต้นไม้เป็นเม็ดเงิน

ธนาคารต้นไม้: เปลี่ยนต้นไม้เป็นเม็ดเงิน “ต้นไม้” ถือเป็นสินทรัพย์ที่รัฐรับรองว่ามีมูลค่าเป็นตัวเงิน และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติว่าด้วยการปลูกต้นไม้ใช้หนี้ อันเกิดจากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชนที่ต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนในชุมชน โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยปรับเปลี่ยนค่านิยมและสร้างมูลค่าให้กับไม้ที่ มีชีวิต เกิดประโยชน์ที่แตกยอดต่อสาขาจากระดับชุมชนไปถึงระดับโลก ธนาคารต้นไม้ เกิดจากความร่วมมือกันของอำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพะโต๊ะ-หลังสวน และหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรมากกว่าครึ่งที่ประสบปัญหาความยากจนและปัญหา หนี้สิน ทำให้ที่ดินติดจำนองและถูกยึดในที่สุด เกิดปัญหาเกษตรกรขาดแคลนที่ดินทำกิน พื้นที่เพาะปลูกของประเทศไทยจะกลายเป็นของนายทุนชาวต่างชาติ ก่อให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจและปัญหาสังคมตามมา ธนาคารต้นไม้จะตี มูลค่าต้นไม้ที่ประชาชนนำมาลงทะเบียนให้เป็นเงิน แปรเป็นทรัพย์สิน สามารถนำไปทดแทนเงิน ใช้เพื่อประกันหนี้สิน ชำระหนี้
Read More

"ธนาคารต้นไม้" ปฏิบัติการล้างหนี้

“ธนาคารต้นไม้” ปฏิบัติการล้างหนี้ • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น ฟื้นธุรกิจ”สตรอว์เบอร์รี” ที่สะเมิง “ไหน…ใครเป็นหนี้บ้าง ?” พระอาจารย์สรยุทธ ชยปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม เอ่ยถามขึ้น …ไม่มีเสียงแต่มือชูแทนคำตอบกันพรึ่บทั้งอาคารแสดงธรรม วันนี้พระอาจารย์ชวนชาวบ้านรอบๆ ดอยมาพูดคุยกันที่วัดเพื่อหารือสารทุกข์สุกดิบของชุมชน เนื่องจากมีนักการเมืองฝั่งรัฐบาล คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ มาร่วมรับฟังด้วย เผื่อว่าจะได้ฝากฝังปัญหากลับไปให้ท่านนายกฯ แก้ไข ‘หนี้สตรอว์เบอร์รี’ เป็น ‘ทุกข์’ ของเกษตรกรอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Read More

‘ธนาคารต้นไม้’ ปฏิบัติการล้างหนี้

“ธนาคารต้นไม้” ปฏิบัติการล้างหนี้ • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น ฟื้นธุรกิจ”สตรอว์เบอร์รี” ที่สะเมิง “ไหน…ใครเป็นหนี้บ้าง ?” พระอาจารย์สรยุทธ ชยปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยผาส้ม เอ่ยถามขึ้น …ไม่มีเสียงแต่มือชูแทนคำตอบกันพรึ่บทั้งอาคารแสดงธรรม วันนี้พระอาจารย์ชวนชาวบ้านรอบๆ ดอยมาพูดคุยกันที่วัดเพื่อหารือสารทุกข์สุกดิบของชุมชน เนื่องจากมีนักการเมืองฝั่งรัฐบาล คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ มาร่วมรับฟังด้วย เผื่อว่าจะได้ฝากฝังปัญหากลับไปให้ท่านนายกฯ แก้ไข ‘หนี้สตรอว์เบอร์รี’ เป็น ‘ทุกข์’ ของเกษตรกรอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
Read More