ทุจริตสอบเข้ามหาวิทยาลัย วันที่ : 3 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ การสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2551 ระหว่างวันที่ 29 กุมพาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2551 และการสอบเอเน็ต ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม 2551 พบการทุจริตทั้งหมด 9 ราย การสอบโอเน็ตพบทุจริตทั้งหมด