ขจัดทุกข์ สร้างสุขในชีวิต วันที่ : 26 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด คนทุกคนต่างปรารถนา “ความสุข” ในชีวิต ด้วยกันทั้งสิ้น ในทรรศนะของนักจิตวิทยา กล่าวว่า ความสุข คือ ความพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ความสุขเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ จำนวนมากที่มาปฏิสัมพันธ์กัน ความสุขอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อเวลาเปลี่ยนไป โดยแต่ละคนต่างมีมูลเหตุแห่งความสุขในชีวิตที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามในสภาพสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยการแข่งขันที่รุนแรง ผนวกกับปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ มากมายในสังคม