การกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการโฆษณาขายบ้าน และที่ดินจัดสรร    จากการที่ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต  ทำให้ประชาชนผู้ซื้อได้รับความเดือนร้อน  กรมที่ดินโดยสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจัดสรรที่ดิน    จึงขอให้ประชาชนที่มีความต้องการจะซื้อบ้านหรือที่ดินจัดสรรได้ตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้  ก่อนจะตัดสินใจทำสัญญาซื้อที่ดินหรือจองที่ดินในโครงการจัดสรร                     1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งนำมาโฆษณาทำการจัดสรรที่ดินว่า ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินขณะนั้นหรือไม่    พร้อมทั้งตรวจสอบด้วยว่าที่ดินที่ทำการโฆษณาตกอยู่ภายใต้บุริมสิทธิใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เช่น ภาระจำยอม สิทธิเก็บกิน  สิทธิเหนือพื้นดิน หรือไม่                     2. ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินหรือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน จากทางราชการแล้วหรือไม่  โดยกรณีที่ดินจัดสรร   ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบที่สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์