Tag: ที่ดิน

ที่ดิน : คลังปัดฝุ่นกม.ภาษีที่ดิน หวังสร้างความเป็นธรรม

ที่ดิน : คลังปัดฝุ่นกม.ภาษีที่ดิน หวังสร้างความเป็นธรรม คลังเตรียมปัดฝุ่นร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินมีความเป็นธรรม-สร้างรายได้โดยตรงให้แก่ท้องถิ่น นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้การจัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินมีความเป็นธรรม ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บรายได้ได้เพิ่มขึ้น และลดการจัดสรรเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยเสนอแก้ไขใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1.ปรับเพดานอัตราการจัดเก็บภาษีสำหรับพื้นที่เกษตรกรรมจาก 0.05% เป็น 0.1% ส่วนพื้นที่อื่นๆจาก 0.5% เป็น 2%
Read More

ที่ดิน : ข้อแนะนำก่อนซื้อที่ดิน (มีแต่มืออาชีพที่รู้ว่าสำคัญสุดๆ)

ที่ดิน : ข้อแนะนำก่อนซื้อที่ดิน (มีแต่มืออาชีพที่รู้ว่าสำคัญสุดๆ) ในการซื้อที่ดินแต่ละครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดินที่มีราคาแพงๆ หากคนซื้อไม่อยากเจอเรื่องยุ่งๆ ให้ปวดหัวทั้งก่อนการโอนและหลังการโอนแล้ว มีสิ่งที่ต้องตรวจสอบหลายเรื่อง เป็นต้นว่าการไปตรวจดูที่ดิน ดูหมายเลขหลักเขตที่ดิน ลองวัดระยะและคำนวณเนื้อที่คร่าว ๆ ว่าตรงหรือใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ในโฉนดที่ดินหรือไม่ ดูว่ามีใครอยู่ในที่ดิน เป็นคนเช่าหรือคนบุกรุก หรืออยู่โดยอาศัยสิทธิอะไร ตรวจดูว่าที่ดินนั้นอยู่ในแนวเขตเวนคืน เขตปฏิรูปที่ดิน เขตจัดรูปที่ดิน หรือมีข้อจำกัดทางด้านผังเมืองหรือไม่ ตรวจดูว่าที่ดินนั้นมีค้างภาษีบำรุงท้องที่หรือไม่ และสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งถือเป็นหัวใจของการซื้อที่ดินเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือการไปขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินที่สำนักงานที่ดิน แต่ปรากฏว่าผู้ซื้อที่ดินโดยทั่วไปไม่สนใจ เหตุผลหลักคือเห็นว่ามีโฉนดที่ดินฉบับเจ้าของให้ตรวจดูอยู่แล้ว และอีกเหตุผลหนึ่งคือ ไม่ทราบว่าจะต้องตรวจดูอะไรบ้าง จึงขอแนะนำว่าก่อนจะซื้อหรือรับจำนองที่ดินควรยื่นคำขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดินเพื่อตรวจดูเรื่องต่อไปนี้
Read More

โครงการตรวจก่อนซื้อไม่ต้องรื้อภายหลัง

โครงการตรวจก่อนซื้อไม่ต้องรื้อภายหลัง   1. ความเป็นมา กรุงเทพมหานครได้รับการร้องเรียนจากประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอาคารมือสองเป็นจำนวนมากว่า ได้ซื้ออาคารต่อจากเจ้าของอาคารเดิมโดยสุจริตกล่าวคือ ไม่ทราบมาก่อนว่าอาคารดังกล่าวมีการก่อสร้างดัดแปลง ฯลฯ ฝ่าฝืนต่อกฎหมายควบคุมอาคาร (ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.2544) เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ และเข้าครอบครองอาคารแล้ว ต่อมาสำนักงานเขตมีคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นถึงเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร คนปัจจุบันให้ทำการแก้ไขอาคารหรือรื้อถอนอาคารนั้น เจ้าของคนปัจจุบันจึงต้องรับภาระในการแก้ไขอาคารหรือรื้อถอนอาคารตามคำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าว จึงได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเป็นจำนวนมาก วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน (เจ้าของอาคารมือสอง)
Read More

การรับมรดกที่ดิน, จดทะเบียนผู้จัดการมรดก

การรับมรดกที่ดิน, จดทะเบียนผู้จัดการมรดก    เมื่อเจ้าของที่ดินหรือผู้มีชื่อในเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน  ( เช่น โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๓ หรือ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข.)  ตายลงไป  ที่ดินแปลงนั้นก็จะเป็นมรดก  ซึ่งจะตกทอดแก่ทายาทของผู้ตาย  โดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรมที่เจ้ามรดกทำไว้   ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมายหรือทายาทโดยธรรมมี ๖ ลำดับ แต่ละลำดับมีสิทธิได้รับมรดกก่อนหลัง ดังต่อไปนี้ ๑. ผู้สืบสันดาน (บุตร,
Read More

การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์

การดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์   1.สภาพทั่วไป ปัจจุบันไม่มีกฎหมายกำหนดสิทธิในการถือครองที่ดินเป็นเหตุให้มีการซื้อที่ดินไว้แล้ว ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ อีกทั้งสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ทำให้มีอสังหาริมทรัพย์รอการขายและทิ้งร้างเป็นจำนวนมากสำหรับการสำรวจที่ดินที่ถูกทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ นั้น กระทรวงมหาดไทยได้มีการสำรวจเป็นประจำทุกปี โดยให้แต่ละจังหวัดรายงานผลการสำรวจให้ทราบภายในเดือนมกราคมของทุกปี ผลดีของการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน 1. เป็นการเพิ่มผลผลิตทั้งภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการสร้างงาน ส่งผลให้เพิ่มพูนรายได้ หรือลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว และท้องถิ่น 2. ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 3. ป้องกันปัญหาการบุกรุกเข้าทำประโยชน์ในที่ดินของผู้อื่น 4. เมื่อประชาชนมีรายได้พอเพียง ก็จะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจสังคม และการเมืองของประเทศโดยรวม ผลเสียของการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดิน ก่อให้เกิดปัญหาสรุปได้ ดังนี้
Read More

วิธีป้องกันการทุจริตหลอกลวงเกี่ยวกับที่ดิน

วิธีป้องกันการทุจริตหลอกลวงเกี่ยวกับที่ดิน เก็บรักษาโฉนด หรือหนังสือสำคัญของท่านไว้ในที่ปลอดภัยอย่าให้สูญหาย อย่าทำสัญญากู้ยืมเงินเอง โดยรับมอบโฉนดไว้เป็นประกันอาจเป็นโฉนดปลอม อย่าหลงเชื่อมอบโฉนดของท่านให้ผู้อื่นอาจถูกปลอมแปลงสับเปลี่ยนโฉนดได้ อย่าเซ็นชื่อลงในหนังสือมอบอำนาจ โดยไม่กรอกข้อความเป็นอันขาด บุคคลผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นบุคคลที่ไว้ใจได้ ก่อนซื้อ รับจำนอง หรือรับซื้อฝากที่ดินควรตรวจสอบโฉนดที่ดินหรือหนังสือสำคัญของท่าน ที่ตั้งและสภาพที่ดินให้แน่นอนก่อน อย่าหลงเชื่อนายหน้าให้มากนัก การซื้อที่ดิน ควรซื้อจากผู้ที่ไว้วางใจได้ เช่น มีใบอนุญาตทางราชการให้ทำการจัดสรร หมั่นตรวจสอบที่ดินของท่านทั้งทางทะเบียนและที่ดิน การตรวจสอบหลักฐานทางทะเบียน ท่านสามารถสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ได้ ทำนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมายจะต้องมาจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดิน อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา หรือนายหน้ามาชักจูง ควรตรวจที่ตั้งที่ดิน เช่น
Read More

การกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการโฆษณาขายบ้าน และที่ดินจัดสรร

การกำหนดมาตรการในการตรวจสอบการโฆษณาขายบ้าน และที่ดินจัดสรร    จากการที่ได้มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต  ทำให้ประชาชนผู้ซื้อได้รับความเดือนร้อน  กรมที่ดินโดยสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ควบคุมการจัดสรรที่ดิน    จึงขอให้ประชาชนที่มีความต้องการจะซื้อบ้านหรือที่ดินจัดสรรได้ตรวจสอบรายละเอียดดังต่อไปนี้  ก่อนจะตัดสินใจทำสัญญาซื้อที่ดินหรือจองที่ดินในโครงการจัดสรร                     1. โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ซึ่งนำมาโฆษณาทำการจัดสรรที่ดินว่า ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองในที่ดินขณะนั้นหรือไม่    พร้อมทั้งตรวจสอบด้วยว่าที่ดินที่ทำการโฆษณาตกอยู่ภายใต้บุริมสิทธิใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนแก่ผู้ซื้อที่ดินจัดสรร เช่น ภาระจำยอม สิทธิเก็บกิน  สิทธิเหนือพื้นดิน หรือไม่                     2. ผู้จัดสรรที่ดินได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินหรือใบอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดิน จากทางราชการแล้วหรือไม่  โดยกรณีที่ดินจัดสรร   ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบที่สำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
Read More

คำแนะนำในการซื้อบ้าน และที่ดินจัดสรร

 คำแนะนำในการซื้อบ้าน และที่ดินจัดสรร ควรเลือกซื้อบ้านและที่ดิน เฉพาะรายที่ได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินแล้วเท่านั้น ตรวจสอบการได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่สำนักงานที่ดินจังหวัดท้องที่ หรือสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โทร. 02 – 2226824 , 02 – 2223271 ควรตรวจสอบสาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะต่าง ๆ เช่น ถนน สโมสร สนามเด็กเล่น สวนหย่อม โรงเรียน อนุบาล ฯลฯ ว่าตรงกับคำโฆษณาหรือไม่ ซื้อขายที่ดินต้องจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจึงชอบด้วยกฎหมาย การซื้อขายที่ดินพร้อมบ้าน ระวังผู้ขายหลบเลี่ยงค่าธรรมเนียม
Read More

มารู้จักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ “ที่ดิน” กันดีกว่า

มารู้จักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ “ที่ดิน” กันดีกว่า มารู้จักเอกสารสิทธิเกี่ยวกับ “ที่ดิน” กันดีกว่า เอกสารสิทธิเกี่ยวกับที่ดิน มีอยู่หลายประเภทที่ควรรู้ และที่สำคัญ ที่ดิน นับว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่า มีราคา และมีประโยชน์แก่มวลมนุษย์อย่างยิ่ง เช่น ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ใช้ในการเกษตรกรรม ใช้ในการอุตสาหกรรม ใช้เป็นหลักประกัน และอื่น ๆ นอกจากนี้ ที่ดินยังเป็นเครื่องแสดงฐานะความเป็นอยู่ ของแต่ละคนด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงล้วนพยายามใฝ่หา ให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง แม้ปัจจุบันที่ดินจะมีราคาแพงสักเพียงใดก็ตาม ก็จะพยายามทำงานให้ได้มาเพื่อจะได้แลกซื้อที่ดิน เป็นของตนเองสักแปลง แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน
Read More

การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา

การได้มาซึ่งที่ดินของนิติบุคคลเพื่อการศาสนา การขอได้มาซึ่งที่ดินของมัสยิดอิสลาม ตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน (ที่ มท 0515/ว19541 ลว 16 ก.ค.2550) Thai   การขอได้มาซึ่งที่ดินของวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก(วัดบาทหลวงโรมันคาธอลิค)(ที่ มท 0515/ว 22945 ลว 27 ส.ค. 2551) Thai   การขอได้มาซึ่งที่ดินของวัดวาอารามตามมาตรา 84 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน Thai  
Read More