ทำอย่างไรให้ได้งาน   วันที่ : 17 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้               สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ประมาณการว่า ในปีการศึกษา 2551 มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 303,163 คน บัณฑิตเหล่านี้ได้ก้าวพ้นจากวัยเรียนเข้าสู่วัยทำงาน ซึ่งเป็นช่วงสำคัญของชีวิตช่วงหนึ่ง ที่ไม่เพียงบัณฑิตต้อง “เลือก” ว่าจะเดินเส้นทางใด แต่เป็นเวลาแห่งการรอคอยด้วยว่าจะ “ได้รับคัดเลือก”