รวมพลังอุตสาหกรรม ทำดีเพื่อพ่อ • สุขภาพใจ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รวมพลังปลูกต้นไม้ รับบริจาคโลหิต ถวายในหลวง เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช ทรงมีพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ นี้ กลุ่มผู้ประกอบการอุตสากรรม ได้พร้อมใจกันจัดทำโครงการ “รวมพลังอุตสาหกรรม ทำดีเพื่อพ่อ” ภายใต้แนวคิด หนึ่งพันอุตสาหการ หนึ่งล้านโลหิต เก้าล้านต้นไม้เพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการดังกล่าวจะเป็นการรวมพลังกลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรมในประเทศ เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี