ปลดปล่อยตนให้พ้นจากการเป็น “ทาสอารมณ์”   วันที่ : 12 กรกฎาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด                   อารมณ์ หมายถึง ความรู้สึกต่าง ๆ ที่โดยทั่วไปแล้วจะประกอบด้วยแรงกระตุ้นทางกายภาพและความรู้สึกนึกคิดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคน ๆ นั้น นักจิตวิทยาได้แบ่งอารมณ์พื้นฐานที่มีความแตกต่างกัน ออกเป็น 8 อารมณ์หลัก ๆ อันได้แก่ อารมณ์สนุกชื่นชม (Joy)