ทักษะแก้ปัญหา เรื่องจำเป็นสำหรับเด็กไทย Skill is necessary to solve the problems of Thai youth     * ที่มาของภาพ – http://www.sk-hospital.com/~ob/parent_school/images/wise1.gif             ปัจจุบันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่า เด็กไทยจำนวนมากขาดทักษะการแก้ปัญหาชีวิต อาทิ เด็กวัยรุ่นผิดหวังในความรักหรือเรื่องเรียนหาทางออกโดยการฆ่าตัวตาย โครงการ Child Watch โดยสถาบันรามจิตติ ได้สรุปสภาวการณ์เด็กไทยด้านต่าง