ทักษะภาษา… ปัจจัยสำคัญในการศึกษาต่อต่างประเทศ วันที่ : 10 มีนาคม 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ ทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษนับเป็น ทักษะสำคัญเพราะเป็นสื่อกลางในการรับข้อมูลข่าวสาร การแสวงหาความรู้ การศึกษาต่อ ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันพบว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาไทยค่อนข้างมีปัญหา แม้จะมีความพยายามในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาแล้วก็ตาม โดยปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่ ยังมีทักษะภาษาอังกฤษไม่มาก ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น พออ่านได้ แต่ไม่สามารถพูด ฟัง และเขียนได้ สภาพวิกฤตด้านการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศในระบบการศึกษาไทย โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ