Tag: ทักษะผู้บริหาร

ทักษะผู้บริหาร(6)

ทักษะการสื่อสาร การสื่อสารด้วยการพูดมีความสำคัญมากต่อการบริหารงาน ผู้บริหารควรจะต้องทำการพัฒนาศิลปะในการพูด ด้วยการเรียนรู้เพื่อทักษะในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ตนเองสามารถนำเสนอเรื่องราวที่ตนรู้หรือตนคิดต่อหน้าผู้อื่นได้อย่างมั่นใจ จะได้มีความกล้าที่จะพูดในทุกโอกาส ศิลปะการจูงใจ การจูงใจนั้น เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ทำให้ผู้จูงใจสามารถดำเนินการตามขั้นตอน 1. สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นแก่บุคคลหรือกลุ่มคนเป้าหมาย โดยการกระตุ้นด้วยผลประโยชน์ 2. ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างแจ่มแจ้งถูกต้อง เพื่อให้ทุกคนสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เอง 3. ให้ผู้ถูกจูงใจยอมรับความรู้ใหม่ๆ เพื่อจะได้เปลี่ยนทัศนคติคล้อยตามที่ผู้จูงใจต้องการ 4. ให้ผู้ถูกจูงใจยึดถือปฏิบัติตามด้วยความเห็นชอบของตนเอง โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของการจูงใจ 5. ให้ความสนใจ ติดตามช่วยเหลือแก้ไขปัญหา เมื่อผู้ถูกจูงใจประสบปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามที่ผู้ถูกจูงใจต้องการ บริหารเวลา บริหารชีวิต
Read More

ทักษะผู้บริหาร (5)

ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) คุณลักษณะของผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จ ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จควรจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะพิเศษ โดดเด่นกว่าบุคคลทั่วไป ทำให้ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับการมีบุคลิกลักษณะดีทั้งภายนอก ภายใน โดยจะต้องรู้จักการเข้าสังคม รู้จักการเอาใจใสผู้อื่น รู้จักการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นรู้จักการทำให้ผู้อื่น ชื่นชม/ยกย่อง และรู้กาลเทศะเป็นอย่างดี การพัฒนาบุคลิกภาพ ผู้บริหารยุคใหม่มีความจำเป็นต้องให้ความสำคัญแก่บุคลิกภาพของตนเองเป็นอย่างมาก เนื่องจากบุคลิกภาพเป็นคุณลักษณะ สำคัญของบุคคลที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ และยังส่งผลไปถึงความสามารถในการครองใจคนหรือตามสามารถในการสร้างความประทับใจและการผูกมิตรด้วย ทั้งนี้เพราะบุคลิกภาพสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการโน้มน้าวใจผู้อื่นให้เกิดความนิยมชมชอบ มีความชื่นชมศรัทธารักใคร่นับถือได้ บุคลิกภาพจึงเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว เทคนิคการสร้างการยอมรับ การยอมรับ (Acceptability) ในที่นี้หมายถึงความสามารถในการทำให้ผู้อื่นให้การยอมรับ อันได้แก่ เป็นบุคคลที่ผู้อื่นสามารถยอมรับได้พอสมควร ตัวอย่างเช่น
Read More

ทักษะผู้บริหาร (4)

ทักษะด้านเทคนิคของผู้บริหาร (Technical Skills) เทคนิคการบริหารจัดการยุคใหม่ การบริหารจัดการยุคใหม่ ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีการบริหารต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้บริหารมืออาชีพสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดต่างๆ เหล่านี้ประกอบได้ดังต่อไปนี้ 1. การมีความรู้ (Knowledge – bared) 2. การมีคุณธรรม/จริยธรรม มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Business Ethics) 3. การมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 4. การสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร (Core Value) 5.
Read More

ทักษะผู้บริหาร (3)

การพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองของเรา เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เราควรสร้างความก้าวหน้าด้วยความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เห็นประโยชน์ของผู้อื่นก่อนประโยชน์ส่วนตน เมื่อเป็นผู้บังคับบัญชา ต้องมีศีลธรรมในการปกครอง ไม่ทำตัวเป็นนายที่กดขี่ขมเหงลูกน้อง ต้องมีความยุติธรรมในการดูแลผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และควรถือเป็นหน้าที่สำคัญที่จะสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ก้าวหน้าดีกว่าตน ซึ่งถ้าผู้บริหารทำได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ผู้บริหารจะเป็นคนที่มีคุณค่าทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม การเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นกลยุทธ์สำคัญและจำเป็นต่อการบริหารองค์กรยุคใหม่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทางมนุษย์ให้มีความเชี่ยวชาญ (Competency) และมีความเป็นมืออาชีพ (Professional) อย่างแท้จริงด้วยการมุ่งเน้นให้ทุกคนมีการพัฒนาตนเอง โดยมีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนา IQ EQ และ
Read More

ทักษะผู้บริหาร (2)

ภาวะผู้นำ (Leadership) บริหารจึงควรตระหนักถึงภารกิจหลักของ ความเป็นผู้นำ (Leadership) ในความหมายต่างๆ เพื่อจะได้เป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานยิ่งขึ้น Lively หรือความมีชีวิตชีวา หมายถึง การเป็นผู้บริหารที่มีอารมณ์สดชื่น ร่าเริงแจ่มใส กระฉับกระเฉง กระตือรือร้น มีลักษณะเป็นคนเปิดเผย จริงใจ เป็นกันเอง ไม่มีลับลมคมใน หรือเสแสร้งแกล้งทำ Encourage หรือการรู้จักบำรุงรักษาน้ำใจลูกน้อง ผู้บริหารที่ดีควรมีเทคนิคในการผูกน้ำใจผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เพื่อจะได้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเป็นอย่างดี Active หรือความคล่องแคล่ว/คล่องตัว ผู้บริหารควรเป็นคนมีลักษณะแคล่วคล่องว่องไว กระฉับกระเฉง
Read More

ทักษะผู้บริหาร (1)

คุณลักษณะของผู้บริหารที่เป็นเลิศ – มีความฉลาดรอบรู้ คือสามารถรับรู้ เข้าใจ และตีประเด็นสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เร็วตลอดจนสามารถมอง – ภาพรวม คือ มหภาค (Macro) และภาพย่อย คือ จุลภาค (Micro) ได้ – เป็นบุคคลที่มีเป้าหมาย และให้คุณค่าต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน – มีความกระตือรือร้นในการทำงานสูง และมีพลังที่จะมุ่งมั่นบริหารงานเพื่อความสำเร็จขององค์กร – สนใจความเป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกและอยากเรียนรู้ตลอดเวลา
Read More