ทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส ทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปสหมายถึงความชำนาญในการจำแนกรูปมิติของวัตถุความเกี่ยวข้อง ของวัตถุและเหตุการณ์กับรูปร่างบอกความสัมพันธ์ของมิติและบอกการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับเวลา ตัวอย่างทักษะการหาความสัมพันธ์เกี่ยวกับสเปส 1. บอกรูปทรง 3 มิติที่เห็นได้จากการหมุนรูป 2 มิติ 2. บอกรูปทรง 3 มิติ ที่เห็นได้จากเงาของรูปนั้น 3. บอกเงาของรูป 2 มิติที่เกิดจากการฉายไฟไปยังรูป 3 มิติ 4. บอกรูปที่เกิดจากรอยตัดวัตถุรูปทรง 3 มิติ 5. บอกตำแหน่งหรือทิศทางของวัตถุหรือสถานที่ 6.