การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด By ladybabyonn เมื่อ เสาร์, 18/10/2008 – 12:37 | แก้ไขล่าสุด เสาร์, 18/10/2008 – 23:30 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด การจัดการเรียนการสอนเพื่อนพัฒนากระบวนการคิด เป็นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นกระบวนการมากกว่าเนื้อหาสาระวิชา ทั้งนี้เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิดประกอบด้วยองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียน ๓ ด้านคือ ๑. ด้านความรู้ (Knowledge : K) แบ่งออกเป็น ๒ ประเภทคือ