ทศพิธราชธรรม กับ Good Governance โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ มติชนรายวัน วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 29 ฉบับที่ 10287 เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วผู้เขียนได้รับเชิญไปพูดเรื่อง “การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี” บ่อยมาก โดยไปพูดในการอบรมบรรดาผู้บริหารส่วนท้องถิ่นระดับ อบต. เนื่องจากช่วงนั้นทางกระทรวงมหาดไทยกำลังฮิตเรื่องนี้อยู่ ความจริงเรื่อง “การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี”