‘ไบโอริธึม’ ทฤษฎีค้นหาคนคุณภาพ เอ่ยถึง “ไบโอริธึม” ในบ้านเราอาจจะยังไม่ค่อยเคยได้ยินกันเท่าไหร่นัก แต่หากจะอธิบายตามความหมายตรงๆก็คือ ทฤษฎีวัฏจักรทางชีววิทยา ที่มีผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจที่มีขึ้น มีลง เป็นศาสตร์แห่งการค้นหา และปฏิรูปตนเองจากการบำบัดจิต ที่สามารถวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง รวมถึงความสามารถที่ซ่อนเร้นของแต่ละคนได้ ที่สำคัญเมื่อรู้แล้วสามารถดึงออกมาใช้และ นำมาใช้วางแผนชีวิตและการทำงานได้ ปัจจุบันทฤษฎีนี้ได้นำมาใช้กันในวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น โดยนักบำบัดจิต(Mental Therapist) จะนำเอา วัน เดือน ปีเกิด ของบุคคล ไปถอดรหัส