ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (1) จอห์น แอล ฮอลแลนด์ (John L. Holland) เป็นผู้สร้าง “แบบสำรวจความพอใจในอาชีพ” (The Vocational Preference Inventory) ได้สร้าง “ทฤษฎีการเลือกอาชีพ” ขึ้นโดยมีความคิดพื้นฐาน 4 ประการ (Holland. 1973 : 2 – 4) ดังนี้ 1. บุคลิกภาพของบุคคลทั่วไปแบ่งได้เป็น