Tag: ต้นทุน

กลยุทธ์ลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

กลยุทธ์ลดต้นทุนโลจิสติกส์ กรณีศึกษาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ Source: ผศ.ดร. วันชัย รัตนวงษ์ บริษัท เอสอาร์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ส่งออกสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ในครัวเรือน ประสบปัญหายอดขายของบริษัทฯ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากรายได้ 1,447 ล้านบาท ในปี 2547 ลดลงอยู่ที่ 1,186 ล้านบาท ในปี 2548 สาเหตุดังกล่าวเนื่องจากมีคู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นที่เวียดนาม ทำให้ผลิตภัณฑ์บางส่วนที่ผลิตที่ประเทศไทยถูกย้ายฐานการผลิตไปผลิตที่เวียดนาม ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังประสบปัญหาราคาวัตถุดิบเม็ดพลาสติกสูงขึ้น ซึ่งสินค้าที่ทำจากพลาสติกทำยอดขายให้กับบริษัทถึง
Read More

ระบบรถไฟกับการลดต้นทุนโลจิสติกส์

ระบบรถไฟกับการลดต้นทุนโลจิสติกส์ Source: ธนิต โสรัตน์ ดังที่ทราบโดยทั่วไปว่าต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยอยู่ในระดับสูง เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เหตุผลสำคัญอยู่ตรงที่ภาคการขนส่งส่วนใหญ่พึ่งพาการขนส่งทางถนนกว่าร้อยละ 88 ของปริมาณการขนส่งทั้งหมด โดยภาครัฐได้มีนโยบายในการที่จะลดต้นทุนโลจิสติกส์ในการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค ซึ่งหากละเลยโดยการไม่เข้าใจประเด็นที่จะต้องสนับสนุนให้ภาคการขนส่งของไทยปรับเปลี่ยนไปใช้ประเภทขนส่ง ซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำ โดยประเทศที่พัฒนาแล้วระบบโลจิสติกส์ล้วนแต่ให้ความสำคัญกับการขนส่งทางน้ำ โดยเฉพาะการขนส่งทางราง ปัจจุบันตัวเลขการขนส่งสินค้าทางรถไฟของไทยมีปริมาณเพียงร้อยละ 2.1 ของการขนส่งรวม ซึ่งการขนส่งทางราง รถจักร 1 คัน สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้กว่า 60 คอนเทนเนอร์ โดยต้นทุนการใช้น้ำมัน 1 ลิตร
Read More

ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและต้นทุนด้านโลจิสติกส์

ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมและต้นทุนด้านโลจิสติกส์   โดยธนิตศักดิ์ พุฒิพัฒน์โฆษิต บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (รุ่น 4)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี            ต้นทุนด้านโลจิสติกส์เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่รองรับกระบวนการโลจิสติกส์ โดยจะประกอบด้วยต้นทุนดังนี้ (กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ และคณะ, 2546)               1. ต้นทุนการขนส่ง(Transportation Cost)                   กิจกรรมด้านการขนส่งเป็นทำให้เกิดต้นทุนค้าขนส่ง สามารถพิจารณาได้หลายทางขึ้นกับหน่วยในการวิเคราะห์ และต้นทุนสามารถแบ่งได้ตามประเภทของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย ต้นทุนขนส่งสินค้าขาออก
Read More

ต้นทุนโลจิสติกส์ของจีนสูงแค่ไหน

ต้นทุนโลจิสติกส์ของจีนสูงแค่ไหน ขณะนี้ “โลจิสติกส์” ได้กลายมาเป็น “hot issue” และอยู่ในความสนใจของหลายวงการในบ้านเรา รวมทั้งแวดวงเรื่องของการค้าไทย-จีน เนื่องจากระบบโลจิสติกส์ ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการกระจายสินค้าและระบบการค้า หากเราสามารถบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนของโลจิสติกส์ได้ ก็ย่อมจะทำให้การขนส่งและลำเลียงสินค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ในงาน Logistics Asia 2005 ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่อง “Logistics in China : กรณีศึกษาการจัดการโลจิสติกส์ของจีน” และอีกครั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ในรายการวิทยุ
Read More