กาแฟ (Coffee) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Coffee Sp. เป็นพืชที่ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศพืชหนึ่ง ผลผลิตส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๙๕ เป็นกาแฟโรบัสต้า ซึ่งปลูกมากใน ๖ จังหวัดภาคใต้ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ระนอง และพังงาและอีกประมาณร้อยละ ๕ เป็นกาแฟอะราบิก้า ซึ่งปลูกบนที่สูงทางภาคเหนือของประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนในปีการเพาะปลูก ๒๕๓๘ /