ตรวจสอบความเสี่ยง… สถานะการเงินของมหาวิทยาลัย วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : การศึกษาวันนี้ “มหาวิทยาลัย” เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูง ที่มีส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคน องค์ความรู้ การวิจัยและการบริการวิชาการของประเทศ ดังนั้น การคงไว้ซึ่งคุณภาพการศึกษาและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงต้องมาก่อนสิ่งอื่นใด แต่การจะพัฒนาคุณภาพการจัดการอุดมศึกษาได้ จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ในแต่ละปีรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย ต้องทุ่มงบประมาณจำนวนมากในการจัดการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเองได้พยายามพัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการด้านการเงินจึงเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา ตัวอย่างของประเทศอังกฤษ ให้ความสำคัญกับสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างมาก เนื่องจากเกี่ยวข้องกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย