การทำธุรกิจเชิงรุกด้วย ….. ความแปลกใหม่ที่ตรงใจลูกค้า ธุรกิจเล็กๆ ที่ประสบความสำเร็จในโลกนี้เหมือนกันอยู่ที่สามารถทำของใหม่ๆ ขายในตลาดเล็กๆ ที่ยังว่าง หาช่องว่างทางการตลาดที่ธุรกิจใหญ่มองไม่เห็น หรือทำแล้วไม่คุ้มเพราะฟอร์มใหญ่ ธุรกิจเล็กๆ นี้หลีกเลี่ยงไม่แข่งขันในตลาดใหญ่ซึ่งมีผู้มีเงินทุนสูง สายป่านยาว และสามารถผลิตในต้นทุนต่ำเป็นผู้ชนะ… ด้วยราคา ธุรกิจเล็กต้องค้นหากลุ่มลูกค้า……… ซึ่งสินค้าหรือบริการทั่วไปในท้องตลาดสนองความต้องการไม่ได้ตรงจุด ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นช่องว่าง หรือตลาดย่อยที่แฝงอยู่ในตลาดใหญ่ ต้องการของซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่าง แปลกใหม่ไปจากของที่มีอยู่ ความแตกต่างหรือความแปลกใหม่ ที่ตรงใจลูกค้า ก็คือ “นิช” (Niche) ความแปลกใหม่นี้อาจเป็นด้านคุณภาพ ลักษณะ รูปแบบ