สุขภาพดีมีง่ายๆ เพียงแค่คุณ…ดื่มนม • อาหาร ระบุ มีแคลเซียมสูง ป้องกันโรคกระดูกพรุน องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ หรือ The Food and Agriculture Organization หรือ FAO กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็น “วันดื่มนมโลก (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม ทั้งนี้ มูลนิธิโรคกระดูกพรุนนานาชาติ