Tag: ดีไซน์

Flexible Trend หลากดีไซน์เป็นหนึ่งเดียว

Flexible Trend หลากดีไซน์เป็นหนึ่งเดียว “Flexible Trend” แนวโน้มไลฟ์สไตล์ที่ต้องการความหลากหลายมากขึ้น ส่งผลต่อ “สถาปัตยกรรม” ที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อสะท้อนตัวตนของผู้ใช้ชีวิตอย่างชัดเจน ปรากฏการณ์ของ “Flexible Trend” แพร่กระจายไปทั่วโลก แม้ว่าจะยังไม่มีนิยามของคำนี้อย่างชัดเจน แต่พอที่จะอธิบายได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมมนุษย์ที่ส่งผลต่อด้าน “สถาปัตยกรรม” โดยตรง เพราะพฤติกรรมของการใช้ชีวิตและการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปทำให้ความต้องการใช้สอยพื้นที่ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการ “อรดา สิงหเดชาชัย” ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ ดิส ดีไซน์ และอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาพระจอมเกล้าธนบุรี ได้อธิบายว่า “มนุษย์มีความชอบที่หลากหลาย ชอบสินค้าหลายอย่าง
Read More

Brand Design อาวุธธุรกิจยุคใหม่ ความสำเร็จของแบรนด์ดีไซน์ผ่าน 6 สัมผัส

Brand Design อาวุธธุรกิจยุคใหม่ ความสำเร็จของแบรนด์ดีไซน์ผ่าน 6 สัมผัส โดย บิสิเนสไทย [5-12-2006] วิเคราะห์กลยุทธ์ระดับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (CMO) ของแบรนด์ดัง ที่สร้างความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการบริหารแบรนด์และออกแบบแบรนด์ ควบคู่กันไปตั้งแต่เริ่มกระบวนการด้านการตลาด ใช้ประสบการณ์แบรนด์เชื่อมโยง ด้านอารมณ์กับผู้บริโภคให้แนบแน่น โดยผ่านกระบวนการออกแบบแบรนด์ 4 ขั้น Imagination, Innovation, Operationalization และ Renovation เรื่องราวของการตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 1931
Read More

โลจิสติกส์ย้อนกลับ…โลจิสติกส์มีดีไซน์

strong>โลจิสติกส์ย้อนกลับ…โลจิสติกส์มีดีไซน์ หลักการนี้เป็นการนำบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ลูกค้าคืน สินค้าตกรุ่น สินค้าชำรุดมีตำหนิ หรือวัสดุเหลือหลังจากการอุปโภคบริโภคมาสร้างมูลค่าใหม่ เป็นที่ทราบว่าการจัดการโลจิสติกส์ ที่มีประสิทธิภาพสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจทั้งทางด้านการลดต้นทุน การเพิ่มความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า ตลอดจนการนำเสนอความหลากหลายและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการเพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าที่แตกต่างกัน ปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นเฉพาะการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกิจกรรมโลจิสติกส์ในทิศทางจากต้นน้ำไปยังปลายน้ำเพื่อตอบสนองต่ออุปสงค์ของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้น โครงสร้างของระบบโลจิสติกส์จึงมีทิศทางการไหลของสินค้าจากผู้จัดหาวัตถุดิบ ไปยังโรงงาน ผู้กระจายสินค้า ร้านค้าปลีก ไปจนถึงมือผู้บริโภคสุดท้าย ขณะที่เทคนิคการจัดการโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าไปในทิศทางข้างหน้า (Forward Logistics) น้อยคนนักที่จะรู้จักคำว่า Reverse Logistics หรือ โลจิสติกส์ย้อนกลับ ว่าคืออะไรและมีบทบาทอย่างไรต่อการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน “โลจิสติกส์ย้อนกลับ” เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผน
Read More