ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จในโรงงาน เถ้าแก่โรงงานหรือผู้บริหารการผลิตสมัยใหม่ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือการบริหารจัดการสำหรับการควบคุม ติดตาม และการพัฒนากระบวนการผลิตมาใช้ในโรงงานของตนเอง เครื่องมือการบริหารการผลิตอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันนี้ ได้แก่ การสร้าง ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จในการทำงาน หรือที่มักเรียกกันสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษว่า KPI ซึ่งย่อมาจากคำเต็มว่า Key Performance Indicator แปลกันเป็นภาษาไทยที่ใช้กันทั่วไปคือ ดัชนีชี้วัดผลสำเร็จในการทำงาน หรือคำอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำภาษาอังกฤษ การกำหนด KPI ในการทำงานให้กับกระบวนการหรือพนักงาน จะทำให้สามารถวัดผลงานที่ออกมาได้ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำให้พนักงานได้ทราบว่า งานที่ตนเองทำลงไปนั้นเกิดผลดีผลเสียต่อกิจการของบริษัทอย่างไร มากน้อยแค่ไหน ทำให้ทิศทางการทำงานและการพัฒนางานเป็นไปได้อย่างชัดเจน