ฐานภาษีมูลค่าเพิ่มกับการเปลี่ยนแปลงใหม่………….? ่ ทุกวันนี้ผมต้องวางแผนการเดินทางเนื่องจากค่าน้ำมันเบนซินขึ้นราคา จะไปไหนทีจะต้องวางแผนว่าจะขับรถไปที่ไหน ไปยังไง จะขับรถไปเอง จะนั่งรถไฟฟ้า หรือรถแท็กซี่ เพื่อให้ประหยัดเวลาและประหยัดเงินที่ต้องจ่ายมากขึ้น เรียกว่าอะไรพอประหยัดได้ก็ต้องประหยัดในภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายเงินในกระเป๋าด้วยความระมัดระวังพอสมควร ในแต่ละเดือนจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยของที่จำเป็นเพื่อนำมาใช้ในบ้าน หรือในธุรกิจก็ต้องคำนึงถึงความประหยัดพอสมควร แต่ไม่ใช่ประหยัดจนขาดประสิทธิภาพ รัฐบาลก็หาทางผ่อนปนให้กับธุรกิจและประชาชนที่ต้องจับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันที่จะทำให้ประหยัดทั้งเวลาและเงิน โดยการรณรงค์ให้ประชาชนประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ำมัน ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดย่อมได้รับประโยชน์ทางภาษีอากรให้เหมาะสมกับภาวการณ์ปัจจุบัน ในปัจจุบันผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการที่มีรายได้ตั้งแต่ 1,200,000 บาทต่อปีมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าซึ่งเสียจากมูลค่าของฐานภาษี คำว่า “ฐานภาษี” ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากรได้ให้คำจำกัดความไว้ดังนี้ ฐานภาษีสำหรับการขายสินค้าหรือการให้บริการ ได้แก่